Umowa samochód kempingowy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego

 1. Zawarta w dniu ……………. w Ligocie  pomiędzy Agencja Eventowa BETA Beata Kot z siedzibą w Ligocie (43-518 Ligota, ul. Ligocka 120), telefon całodobowy +48 572-172-005, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym, a
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

 • 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu kempingowego marki ……………………… model …………………. o nr rejestracyjnym ………………………...
 2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczo- odbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 oraz listę rzeczy dodatkowo, odpłatnie wynajętych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu oględzin pojazdu  określają  jego stan. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego wydania.
 3. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem umowy.
 4. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem  i  właściwościami  oraz  używać  go  zgodnie  z  zasadami prawidłowej eksploatacji. Warunki najmu zostały szerzej określone w Ogólnych Warunkach Najmu, które znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
 • 2

Czas trwania umowy

 1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do przekazania Najemcy samochodu  kempingowego określonego  w §1  pkt 1.  W okresie  od …………………………….. do ……………………………. tj. na …….……….. dni.
 2. Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu ……………………… roku w siedzibie firmy Wynajmującego w godzinach 15:00-20:00, a zwrot pojazdu nastąpi do godz. 11:00 w dniu …………………………….
 3. Po  upływie  czasu  trwania  umowy  Najemca  zobowiązany  jest  niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu pomimo upływu czasu trwania umowy Najemca jest zobowiązany do odszkodowania zgodnie z cennikiem.
 • 3

Wynagrodzenie i inne opłaty  

 1. Wynagrodzenie  wynosi  …………  PLN  brutto  za  każdy  dzień  wynajmu pojazdu.
 2. Kaucja wynosi 4000 PLN .
 3. Jednorazowa opłata w kwocie 300 PLN brutto za serwis (płyn do wc, papier toaletowy, pełna butla gazu, instruktaż).
 4. Razem wynagrodzenie za najem wynosi ………… PLN brutto (wynajem + opłata za serwis 300)    kaucja 4.000,00 PLN tj.

Łącznie …………… PLN

 • 4

Płatności:

 • I transza (opłata rezerwacyjna) - w kwocie …………… PLN brutto (50% lecz nie mniej niż 3000 PLN brutto) w ciągu 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy - wpłata na konto lub gotówką
 • II transza – w kwocie .…………… PLN brutto (pozostałe 50%) - wpłata na konto lub gotówką najpóźniej do 14 dni przed obiorem kampera.
 • Kaucja w wysokości 4000 PLN płatna gotówką w dniu odbioru kampera.

Konta:

 • 6.1. Należność za wynajem należy wpłacić w kasie  firmy lub na konto firmowe  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • W przypadku braku wpłaty w kasie firmy lub wpływu środków pieniężnych na konto tytułem rezerwacji, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Pozostałe przypadki realizacji postanowień Umowy będą traktowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Wynajmu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy sąd w Warszawie.
 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 • 6

 Oświadczenie

 1. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Najmu Kampera (OWU załącznik nr 1) oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wystawionymi dla polis ubezpieczeniowych i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w wypadku zaistnienia szkody lub innych okoliczności.

Załączniki:

 1. Cennik
 2. Ogólne Warunki Umowy Najmu Kampera
 3.  Protokół rzeczy dodatkowo wynajętych
 4. Protokół zdawczo-odbiorczy

 

Najemca……………………………………………….  Wynajmujący ………………………………………………..

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus