Ogólne warunki umowy najmu

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU – załącznik nr 2

Agenja eventowa BETA Beata Kot z siedzibą ul. Ligocka 120 , 43-518 Ligota , zwany w treści Agencja BETA, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, pojazd określony w postanowieniach umowy najmu i niniejszych ogólnych warunkach umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

 1.   Zakres obowiązywania, treść, prawo stosowane

1.1  Do umowy stosuje się wyłącznie ogólne warunki umowy najmu (zwane dalej OWU) firmy Agencja BETA (zwanej dalej „Wynajmującym”).  .  

1.2   Przedmiotem umowy jest powierzenie kampera przez Wynajmującego wyłącznie w formie najmu. Wynajmujący nie świadczy żadnych usług turystycznych, a w szczególności żadnego pakietu usług turystycznych.

1.3  W przypadku rezerwacji, pomiędzy Wynajmującym a Najemcą (Najemcami) dochodzi do skutku umowy najmu. Najemca organizuje swoją podróż samodzielnie i korzysta z pojazdu na własną odpowiedzialność. Umowa najmu jest ograniczona do ustalonego okresu. Dorozumiane przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony jest wykluczone.

1.4 Wszystkie umowy między Wynajmującym i Najemcą muszą być zawarte w formie pisemnej.

1.5 Wynajmujący w ramach Umowy Najmu przekaże Najemcy samochód w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i usterek. Samochód posiada kompletne wyposażenie, pełny zbiornik paliwa oraz zostanie wydany z kompletem dokumentów i jednym kompletem kluczyków. Integralną część tej umowy stanowi formularz „protokół zdawczo odbiorczy”,  na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Agencji BETA, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Agencji BETA na formularz „protokół zdawczo odbiorczy” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.6 Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął, w miejscu i w dniu określonym w Umowie Najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i odebrania samochodu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu.

 1.   Minimalny wiek, uprawniony kierowca

2.1   Minimalny wiek Najemcy i każdego kierowcy wynosi 26 lat. Kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana w Umowie Najmu posiadająca przynajmniej kategorię B od nie mniej niż 3 lata. Inna osoba fizyczna może być kierowcą samochodu wyłącznie w przypadku jej wskazania w Umowie. Osoby niewskazane w umowie nie są uprawnione do kierowania samochodem. W przypadku powierzenia pojazdu osobie niewymienionej w umowie Najemca będzie ponosił odpowiedzialność nieograniczoną za wszelkie szkody spowodowane przez tą osobę.

2.2 Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców/kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz.U. z dnia 24.02.1988 r.)

2.3   Pojazdy Wynajmującego mają Dopuszczalną Masę Całkowitą 3,5 tony. Na Najemcy spoczywa obowiązek zapewnienia, aby łączna waga 3,5 tony DMC nie została przekroczona.

2.4   Pojazd może być prowadzony tylko przez Najemcę i maksymalnie dwóch innych kierowców wskazanych w Umowie Najmu.

2.5   Na żądanie Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do podania nazwisk i adresów wszystkich kierowców, nawet tych, którym pojazd zostanie powierzony na określony czas. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania kierowcy, któremu powierzył pojazd, jak za swoje własne.      

 1. Cena najmu i jej obliczenie, czas najmu

3.1   Ceny najmu wynikają z cennika Wynajmującego, obowiązującego w momencie zawarcia umowy. Minimalny okres najmu jest zawarty w cenniku wynajmującego. Podane ceny są cenami brutto (wraz z 23% podatku VAT). W każdym przypadku obowiązują ceny określone w cenniku dla danego sezonu, w którym przypada zarezerwowany okres najmu. Do każdego najmu dolicza się ryczałtową opłatę za obsługę, której wysokość wynika również z obowiązującego cennika Wynajmującego w momencie zawarcia umowy.

3.2   Stosuje się dzienny limit kilometrów 400 km/doba sumowany za cały okres wynajmu. Przekroczenie limitu jest obciążane w kwocie 0,95pln/km.    

3.3 Dzienne stawki są obliczane w okresie najmu za każdy rozpoczęty dzień licząc od godziny odbioru pojazdu. Okres najmu rozpoczyna się wraz z przejęciem  pojazdu przez Najemcę w wypożyczalni, a kończy wraz ze zwrotem kampera pracownikowi wypożyczalni. Przekazanie i zwrot kampera są uzgodnione w umowie. Obowiązują czasy zawarte w umowie najmu. Opóźnienie w przyjęciu pojazdu, za które Wynajmujący nie odpowiada, nie uprawnia Najemcy do opóźnionego zwrotu. Z tego tytułu Najemcy nie przysługują żadne roszczenia.

3.4   Po zwróceniu pojazdu po pisemnie uzgodnionym terminie, Wynajmujący nalicza za każdą rozpoczętą godzinę 150 PLN netto, ale co najwyżej za każdy dzień zwłoki opłatę odpowiadającą podwójnej cenie za dzień najmu. Najemca ponosi także koszty wynikające z faktu, że kolejny Najemca, inna osoba, będą dochodzić roszczeń wobec Wynajmującego z powodu opóźnionego zwrotu pojazdu przez Najemcę.   

3.5   Jeżeli pojazd zostanie zwrócony przed upływem uzgodnionego czasu najmu, to do zapłaty przypada pełna umowna cena najmu.

3.6 Wyposażenie pojazdów można znaleźć na stronie internetowej www.betaczarter.pl      

 1.   Rezerwacja, zmiany rezerwacji, odstąpienie od umowy  

4.1   Rezerwacje są wiążące tylko po ich potwierdzeniu przez Wynajmującego zgodnie z punktem 4.2.

4.2   Po udzieleniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego mailem lub za pośrednictwem poczty, należy w ciągu 2 dni roboczych wpłacić zaliczkę w wysokości 50% kwoty najmu za cały okres, ale nie mniej aniżeli 3000 PLN brutto oraz przesłać skany dwóch dokumentów tożsamości, w tym prawa jady wszystkich osób, które będą kierowały pojazdem. W przypadku przekroczenia tego terminu przez Najemcę, Wynajmujący nie jest już związany rezerwacją.  

4.3  Potwierdzona rezerwacja Najemcy może zostać zmieniona na ten sam czas trwania w innym okresie, o ile Wynajmujący posiada wolne terminy.  

4.4 Rezygnacja winna nastąpić na piśmie, mailem lub pocztą. W przypadku rezygnacji z wiążącej rezerwacji przez Najemcę lub niewywiązania się z warunków umowy przez Najemcę przypada do zapłaty następujące odszkodowanie na rzecz Wynajmującego (opłata za storno):

do 50 dni przed przejęciem pojazdu: 25% całkowitej ceny najmu  

od 49. do 14. dnia przed przejęciem pojazdu: 50% całkowitej ceny najmu  

od 14 do 7 dnia: 80% całkowitej ceny najmu

od 6 dnia do dnia wynajmu lub w przypadku braku przejęciu pojazdu: 95% całkowitej ceny najmu

4.5 Do wynajmu doliczana jest opłata serwisowa płatna jednorazowo wg. cennika i obejmuje:  

 1. 2 pełne butle z gazem propan/butan 11 kg
 2. sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu
 3. specjalistyczny płyn do toalety
 4. specjalistyczny papier do toalety 2 rolki
 5. przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu
 6.  Warunki płatności, kaucja

5.1   Obliczona zgodnie z danymi rezerwacji przewidywana cena najmu musi wpłynąć najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem okresu najmu na podany Najemcy rachunek bankowy Wynajmującego bez żadnych potrąceń. Jeżeli Najemca przekroczy ten termin, Wynajmujący nie jest już związany rezerwacją i może odstąpić od umowy jednostronnie.

5.2  W przypadku rezerwacji w ostatniej chwili (mniej niż 4 tygodnie przed datą najmu) całkowita cena najmu jest płatna natychmiast.

5.3   Kaucja w wysokości 4000 PLN musi zostać zdeponowana u Wynajmującego w gotówce lub przelewem na specjalnie do tego przeznaczone konto, co Wynajmujący poświadczy Najemcy wystawiając pokwitowanie otrzymania kaucji.

5.4  Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości udziału własnego (kaucji).

5.4   Kaucja zostanie zwrócona przez Wynajmującego po prawidłowym zwrocie pojazdu nie później niż po 30 dniach.

 1.   Przekazanie, odbiór  

6.1   Samochód wydawany jest Najemcy w godzinach 15:00-20:00.

6.2  Przed rozpoczęciem jazdy, Najemca jest zobowiązany do uczestniczenia w szczegółowym instruktażu Wynajmującego w zakresie obsługi pojazdu. Wynajmujący może odmówić przekazania pojazdu do czasu udzielenia instruktażu. Jeżeli dojdzie do opóźnienia przekazania pojazdu z winy Najemcy, to ponosi on wynikające stąd koszty.

6.3   Najemca jest zobowiązany, do przeprowadzenia podczas zwrotu pojazdu wraz z Wynajmującym końcowej kontroli pojazdu, podczas której sporządza się protokół zwrotu, który musi zostać podpisany przez Wynajmującego i Najemcę.

Zwrot samochodu przez Najemcę następuję do godziny 11:00.

6.4 Jeżeli pojazd zostanie zwrócony poza godzinami otwarcia wypożyczalni przez wrzucenie kluczy lub dokumentów pojazdu do nocnej skrytki i zaparkowanie w miejscu niezabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych na terenie wypożyczalni lub na ulicy, to najem przedłuża się do czasu otwarcia wypożyczalni. W takim przypadku oględziny pojazdu oraz sporządzenie protokołu zwrotu nastąpi przez Wynajmującego dopiero po rozpoczęciu godzin pracy w następnym dniu roboczym. Do czasu przyjęcia zawrotu pojazdu przez pracownika wypożyczalni Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

6.5  Przekazanie pojazdu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu. Dzień przekazania i zwrotu będą liczone łącznie jako jeden dzień, jeżeli w sumie nie przekroczą 24 godzin lub przekroczą tylko z winy Wynajmującego.

6.6 Stan pojazdu jest opisany w protokole przekazania, sporządzonym podczas przekazania  pojazdu. Protokół przekazania jest częścią umowy najmu.

6.7  Koszty paliwa i eksploatacji w trakcie najmu ponosi Najemca. Pojazd jest dostarczany w pełni zatankowany i musi zostać zwrócony w pełni zatankowany.  W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza rzeczywiste koszty zatankowanego paliwa wraz jednorazową opłatą ryczałtową w wysokości 50 PLN netto.

6.8 Zbiornik ścieków i kaseta WC muszą zostać całkowicie opróżnione przez Najemcę. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za opróżnienie - zarówno zbiornika ścieków, jak również kasety WC – po 300 PLN brutto.

6.9 Najemcy oferuje się w podczas zawierania umowy czyszczenie kampera wewnątrz i na zewnątrz za 400 PLN brutto. Najemca otrzymuje w czasie przekazania pojazd z czystym wnętrzem oraz umytą karoserią. Pojazd winien zostać zwrócony czysty wewnątrz i na zewnątrz. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę ryczałtem za czyszczenie wnętrza w wysokości 300 PLN brutto oraz na zewnątrz 300 zł brutto. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.  

 1.   Zabronione użytkowanie, obowiązek staranności i opieki  

7.1   Wszystkie pojazdy są pojazdami dla niepalących. Palenie w pojazdach jest stanowczo zabronione i w razie stwierdzenia palenia wewnątrz pojazdu zostanie potrącona kara w wysokości 1500 zł brutto z kaucji. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, transport zwierząt jakiegokolwiek rodzaju jest niedozwolony.  

7.2   W razie korzystania z promów lub i pociągów samochodowych, należy zawrzeć ubezpieczenia dotyczące pociągu samochodowego wzgl. promu. Polisa ubezpieczeniowa musi zostać okazana Wynajmującemu nie później niż przed rozpoczęciem podróży. Pełne ubezpieczenie autocasco nie obejmuje szkód powstałych na promach lub pociągach samochodowych lub całkowitej utraty pojazdu na skutek zatonięcia. Jeżeli Najemca nie zawrze ubezpieczenia dotyczącego pociągów samochodowych lub promów, to Najemca ponosi wszystkie koszty związane z wypadkiem lub całkowitą utratą  pojazdu.

7.3 W okresie korzystania z samochodu Najemca zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z samochodu, w tym prawa o ruchu drogowym;
 2. prawidłowego zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu; odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą utratą lub zniszczeniem dokumentów oraz kluczyków lub urządzenia GPS (jeżeli Najemca z niego korzysta) i nie pozostawianie ich w samochodzie, jak również innych wartościowych przedmiotów widocznych z zewnątrz);
 3. wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt obsługi codziennej samochodu, obejmującej sprawdzanie i uzupełniania płynów, oleju, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł;
 4. pojazd jest wyposażony w 4 koła bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła;
 5. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub/i dokumentacji technicznej samochodu i tankowania wyłącznie na stacjach benzynowych uznanych sieci paliwowych; f. utrzymywania samochodu w należytej czystości.

7.4 Najemca nie może używać wynajętego samochodu:

 1. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
 2. do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;
 3. do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
 4. do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym samochodu;
 5. w wyścigach, rajdach lub zawodach;
 6. gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;
 7. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;
 8. przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, w Umowie Najmu;
 9. na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego.

7.5 Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wyposażenia, wnętrza oraz elementów zewnętrznych oraz mechanicznych. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości udziału własnego (kaucji). Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona i nie jest objęta ubezpieczeniem.

Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

7.6 W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub Agencją BETA pod numerem +48 572 172 005 (czynny 24h/7). Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.  

7.7 W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty (w tym zgubienia lub zniszczenia) dokumentów i/lub kluczyków samochodu, Najemca ponosi faktyczne koszty usprawnienia samochodu (wymiany zamków, przerejestrowania pojazdu) + zryczałtowane odszkodowanie za każdy dzień przestoju samochodu w wysokości stawki dobowej najmu, które stanowi ekwiwalent utraconych korzyści z tytułu czasowego wyłączenia samochodu z eksploatacji.

7.8 W przypadku, jeżeli Wynajmujący, na wniosek organów ścigania lub administracji, zobligowany będzie do udzielenia pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty/kary z tytułu naruszenia przez Najemcę jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzystaniem z samochodu, to Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu w kwocie 123 (stu dwudziestu trzech) złotych brutto.

 1. Ubezpieczenie

8.1 Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz Auto Casco i Assistance wyłącznie tym osobom, które używają samochód za jego zgodą. Warunki ubezpieczenia OC, AC oraz Assistance pozostają do wglądu, na życzenie Najemcy.

8.2 Polisa OC obowiązuje na terenie państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne (kraje UE, Andora, Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz na terytoriach, za które odpowiadają Biura Sygnatariuszy Porozumienia (Lichtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspa Man i Wyspy Owcze). Wyłączone zostały takie Państwa jak Rosja, Ukraina i Mołdawia, chyba że kamper posiada zieloną kartę do polisy OC. Polisa AC oraz Assistance obejmuje całą Europę.

 1. Uszkodzenia, kradzieże i kolizje

9.1 Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię lub utratę (w tym kradzież) samochodu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia. Najemca zawsze zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia. Najemca bez zgody Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie jakichkolwiek napraw.

9.2 W przypadku kolizji z udziałem wynajmowanego samochodu lub kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia, Najemca zobowiązany jest każdorazowo wezwać Policję na miejsce kolizji niezależnie od pory dnia i sytuacji lub powiadomić Policję o kradzieży i równocześnie zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wynajmującemu protokół Policji sporządzony na okoliczność kolizji / kradzieży oraz sporządzić dokumentację fotograficzną z miejsca kolizji. Najemca powinien ponadto dołożyć starań, aby w miarę posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków kolizji, kradzieży lub uszkodzenia samochodu, w tym w szczególności informacje o wystawcy i numerze polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku (jeżeli nie jest nim Najemca). Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

9.3 Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub ubezpieczycielowi samochodu we wszystkich postępowaniach związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu lub/i jego wyposażenia do jakich doszło w okresie najmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 1. Odpowiedzialność Wynajmującego

10.1 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów.  

Wszelkie mandaty / opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.

10.2 Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez zaniedbanie z jego strony.

10.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił (zagubił) lub pozostawił w samochodzie.

10.4 Wynajmujący jest odpowiedzialny za szkody wynikające z nieprzestrzegania wymiarów pojazdu (wysokość, szerokość, waga).

 1. Dane personalne

Agencja Eventowa BETA Beata Kot, z siedzibą w 43-518 Ligota, ul. Ligocka 120, jako Administrator danych osobowych Najemcy, przetwarza je zgodnie z art.23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy oraz zapewnia Najemcy realizację uprawnień wynikających z w/w Ustawy, w szczególności umożliwia Najemcy uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, jak i ich poprawianie.

 1. Siedziba i Właściwość Sądu

Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo, wedle uznania strony powodowej, ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania strony pozwanej lub właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania Umowy Najmu, przez które przyjmuje się miejsce wydania samochodu Najemcy.

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus